loader
ABC
ABC
ABC
 • deutsch
 • english
 • polska
 

Bezpośrednio do produktów

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OBOWIĄZUJĄCE OD 7 WRZEŚNIA 2009r

SŁOWNICZEK:

DAPO - Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o. z siedzibą  w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000015212, NIP 113-00-87-046, kapitał zakładowy 4 510 000 zł

Kupujący - Nabywca Urządzeń

Umowa Sprzedaży - Umowa na sprzedaż Urządzeń zawarta pomiędzy DAPO a Kupującym

Urządzenia - Oferowane przez DAPO urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne oraz inne urządzenia marki DAIKIN oraz ROTEX dostępne w ofercie DAPO, w tym części zamienne i akcesoria do urządzeń.

I. PRZEDMIOT OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY („OGÓLNE WARUNKI”)

 1. Ogólne Warunki określają zasady zawierania Umów Sprzedaży przez DAPO oraz stanowią integralną część wszystkich Umów Sprzedaży zawieranych przez DAPO i Kupującego (łącznie zwanymi „Stronami).  
 2. Ogólne Warunki wiążą Kupującego z chwilą ich doręczenia przy zawarciu Umowy lub z chwilą umożliwienia Kupującemu łatwego zapoznania się z ich treścią. Ogólne Warunki są umieszczone przez DAPO na stronie internetowej DAPO  www.daikin.pl oraz www.rotex.com.pl
 3. Umowa Sprzedaży może zawierać odmienne postanowienia niż te, które wynikają z Ogólnych Warunków. W takim wypadku Strony będą związane postanowieniami Umowy Sprzedaży.
 4. W razie sprzeczności między Ogólnymi Warunkami a regulaminami lub wzorcami umów stosowanymi przez Kupującego, Umowa Sprzedaży nie obejmuje tych postanowień, które są ze sobą sprzeczne.
 5. W wypadku wymienionym w pkt 1.4 Strony zobowiązane są niezwłocznie poinformować siebie nawzajem o zachodzącej sprzeczności. Strony mają prawo odmówić zawarcia Umowy, jeżeli w odpowiednim czasie nie dojdą do porozumienia co do zakresu zastosowania Ogólnych Warunków.
 6. Jeśli Strony zawarły między sobą inną umowę związaną ze regulacją zasad sprzedaży lub dystrybucji Urządzeń, w razie sprzeczności postanowień umowy z Ogólnymi Warunkami, stosuje się postanowienia tej umowy.

II. ZAMÓWIENIA

 1. W celu rozpoczęcia procedury zawarcia Umowy Sprzedaży Kupujący prześle DAPO
  (a) zapytanie dotyczące możliwości i warunków nabycia wskazanych w zapytaniu Urządzeń (patrz punkt 2.2-2.8) albo
  (b) zamówienie na Urządzenia (patrz punkty 2.9 – 2.13).      
 2. W przypadku otrzymania zapytania DAPO prześle Kupującemu ofertę, która zawierać będzie co najmniej:  
  (a) specyfikację Urządzeń zweryfikowaną pod względem dostępności produktów w planach produkcyjnych,  
  (b) cenę netto wyrażoną w PLN,  
  (c) warunki płatności, w tym termin zapłaty ceny,  
  (d) orientacyjny termin realizacji dostawy.
 3. Przedstawiona przez DAPO oferta będzie wiążąca dla DAPO przez okres 1 miesiąca, chyba, że inaczej wskazano w treści oferty.
 4. W okresie ważności oferty Kupujący może w każdym czasie ofertę przyjąć poprzez złożenie zamówienia na Urządzenia objęte ofertą.
 5. Zamówienie Kupującego poprzedzone ofertą DAPO powinno zawierać: 
  - powołanie się na ofertę, 
  - specyfikację zamawianych Urządzeń, zgodnie z oznaczeniami zawartymi w ofercie, 
  - wymagany termin dostawy nie krótszy niż termin wskazany w ofercie, 
  - miejsce dostawy Urządzeń, 
  - imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru Urządzeń.
 6. Zamówienia zawierające zmiany w stosunku do oferty lub uzupełniające jej treść nie będą traktowane jako przyjęcie oferty, lecz jako nowe zapytanie o możliwość nabycia Urządzeń, które wymaga sporządzenia nowej oferty. W takim przypadku dotychczasowa oferta traci ważność.
 7. Po otrzymaniu zamówienia, o którym mowa w punkcie 2.5, DAPO niezwłocznie prześle Kupującemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia wskazując w nim wartość urządzeń, termin płatności ceny oraz termin dostawy.
 8. Z chwilą przyjęcia oferty przez Kupującego (tj. otrzymania przez DAPO zamówienia), zostaje zawarta Umowa Sprzedaży, na którą składają się: oferta DAPO, zamówienie Kupującego i Ogólne Warunki.
 9. Kupujący może zrezygnować z etapu składania zapytania o warunki nabycia Urządzeń i złożyć DAPO od razu zamówienie na Urządzenia, które w takim przypadku stanowić będzie ofertę Kupującego nabycia Urządzeń na warunkach określonych w zamówieniu.
 10. Zamówienie Kupującego, które nie było poprzedzone ofertą DAPO, musi zawierać następujące elementy:  
  (a) specyfikacja zamawianych Urządzeń,  
  (b) wymagany termin dostawy nie krótszy niż wskazany w punkcie 3.1 lub 3.2 Ogólnych Warunków, 
  (c) ewentualne inne warunki uzgodnione uprzednio z DAPO.
 11. O ile inaczej nie uzgodniono z DAPO, w przypadku zamówienia składanego w trybie opisanym w punkcie 2.9, cena Urządzeń będzie ustalana na podstawie aktualnego cennika oraz ewentualnych rabatów przyznanych danemu Kupującemu, zaś warunki zapłaty ceny będą ustalane na podstawie punktu 5.4 Ogólnych Warunków.
 12. DAPO akceptuje zamówienie Kupującego składane w trybie opisanym w punkcie 2.9 poprzez przesłanie Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Kupującego potwierdzenia zamówienia, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży, na którą składają się: zamówienie Kupującego, potwierdzenie przyjęcia zamówienie przez DAPO i Ogólne Warunki.
 13. DAPO może odmówić przyjęcia zamówienia Kupującego bez podania przyczyn, zawiadamiając go o tym w terminie 5 dni roboczych od otrzymania zamówienia.      
 14. Niezależnie od trybu zawarcia Umowy Sprzedaży DAPO ma prawo dokonywać korekt oczywistych omyłek pisarskich w zamówieniach Kupującego, w szczególności omyłek dotyczących określenia modelu Urządzenia. DAPO powiadamia Kupującego o dokonanej korekcie w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. W przypadku braku zgody Kupującego na dokonaną korektę nie dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży. Brak odpowiedzi Kupującego w terminie 2 dni roboczych jest równoznaczny ze zgodą na realizację zamówienia skorygowanego przez DAPO.
 15. W przypadku złożenia zamówienia na model Urządzenia, który został wycofany z produkcji, DAPO ma prawo zmienić zamawiany model Urządzenia na aktualnie produkowany ekwiwalentny model, powiadamiając o tym Kupującego. Brak odpowiedzi Kupującego w terminie 2 dni roboczych jest równoznaczny ze zgodą na zmianę zamawianego modelu na model wskazany przez DAPO. W razie braku zgody Kupującego na zmianę modelu Urządzenia, DAPO odmówi przyjęcia zamówienia do realizacji.
 16. Rezygnacja przez Kupującego z całości lub części zamówienia po zawarciu Umowy Sprzedaży jak również wprowadzenie zmian w zamówieniu, nie będą uwzględniane      chyba, że taka możliwość została zastrzeżona pisemnie w treści oferty DAPO lub w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
 17. Kupujący ponosi wobec DAPO odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe wskutek bezpodstawnej rezygnacji z całości lub części zamówienia po zawarciu Umowy Sprzedaży.
 18. W przypadku, jeśli Kupujący zamierza przystąpić do realizacji lub wziąć udział w przetargu na realizację kompletnego systemu klimatyzacyjnego, chłodniczego lub grzewczego dla danego obiektu („Projekt”), powinien niezwłocznie poinformować o tym DAPO. W takim przypadku DAPO może, według swego uznania, potraktować zgłoszony Projekt priorytetowo i zrealizować zamówienia Kupującego w ramach danego Projektu na odrębnie uzgodnionych warunkach.        

III. TERMIN REALIZACJI DOSTAWY

 1. Jeśli Urządzenia zamawiane przez Kupującego znajdują się w magazynach DAPO, termin dostawy wynosi 2 dni robocze od dnia otrzymania przez DAPO przedpłaty zgodnie z warunkami płatności określonymi w ofercie oraz punktem 5 Ogólnych Warunków.
 2. W przypadku zamówień dotyczących Urządzeń wymagających indywidualnego przygotowania pod zamówienie Kupującego, termin dostawy będzie ustalony indywidualnie, a jego bieg liczony będzie od dnia otrzymania przez DAPO przedpłaty zgodnie z warunkami płatności określonymi w ofercie oraz punktem 5 Ogólnych Warunków.
 3. DAPO zobowiązuje się do terminowego wykonywania dostaw Urządzeń. W żadnym jednak wypadku DAPO nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia w dostawach Urządzeń spowodowanych przyczynami niezależnymi od DAPO oraz, o ile inaczej wyraźnie nie uzgodniono, DAPO nie odpowiada za kary umowne płatne przez Kupującego na rzecz jego kontrahentów lub za inne roszczenia podnoszone przez kontrahentów wobec Kupującego z tytułu opóźnienia w dostawie Urządzeń.

IV. MIEJSCE DOSTAWY, KOSZT TRANSPORTU

 1. DAPO zobowiązuje się dostarczyć Urządzenia na wskazane w zamówieniu miejsce, o ile miejsce to znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Jeśli w zamówieniu nie wskazano miejsca dostawy, miejscem tym jest siedziba Kupującego.
 3. Koszt dostawy Urządzeń pokrywa DAPO, chyba, że Strony ustaliły inaczej.
 4. O ile inaczej nie uzgodniono, koszt rozładunku Urządzeń w miejscu dostawy pokrywa Kupujący.
 5. Korzyści i ciężary związane z Urządzeniami, w tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia, przechodzą na Kupującego z chwilą dostawy Urządzeń na wskazane miejsce, przed ich rozładunkiem.
 6. Przed rozładunkiem Kupujący ma obowiązek zbadać dostarczone Urządzenia w sposób odpowiedni do wielkości i rodzaju Urządzeń oraz sposobu ich opakowania; w razie stwierdzenia jakichkolwiek braków lub uszkodzeń, które mogły powstać w czasie transportu, Kupujący ma obowiązek dokonać wszelkich czynności niezbędnych dla ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym powiadomić niezwłocznie DAPO, nie później jednak niż następnego dnia po dniu dostawy pod rygorem utraty roszczeń odszkodowawczych wobec DAPO z tego tytułu.

V. CENNIK URZĄDZEŃ, WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. DAPO udostępni Kupującemu Cennik Urządzeń („Cennik”). DAPO zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika; nowy Cennik wiąże Kupującego każdorazowo od momentu jego doręczenia Kupującemu lub z chwilą umożliwienia Kupującemu łatwego zapoznania się z treścią nowego Cennika w inny sposób. DAPO może także, według swojego uznania, udostępnić Kupującemu wykaz dostępnych dla Kupującego upustów i rabatów. 
 2. Oferta zawiera ceny w PLN wynikające z cennika.
 3. Cennik zawiera ceny Urządzeń netto, bez podatku VAT, który zostanie doliczony według aktualnie obowiązującej stawki.
 4. O ile inaczej nie wskazano w ofercie, Kupujący zobowiązany jest do dokonania przedpłaty w wysokości 100% ceny zamawianych Urządzeń w terminie 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia, nie później jednak niż przed datą dostawy Urządzeń.
 5. W przypadku wskazania w ofercie możliwości dokonania częściowej przedpłaty, Kupujący zobowiązany jest do dokonania przedpłaty w wysokości określonej w ofercie w terminie 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia, chyba, że w ofercie wskazano inny termin, w każdym jednak przypadku nie później niż przed datą dostawy Urządzeń. Pozostała część ceny za Urządzenia zostanie zapłacona przez Kupującego w terminie 45 dni od dnia wystawienia faktury, chyba, że na fakturze będzie wskazany inny termin. 
 6. Wszystkie płatności dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy DAPO wskazany na dokumencie, z którego wynika obowiązek zapłaty. 
 7. Kupujący zobowiązany jest do terminowego regulowania wszelkich płatności na rzecz DAPO. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie DAPO ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.  
 8.  DAPO zastrzega sobie prawo do wstrzymania wykonania Umowy Sprzedaży i wydania Urządzeń w razie niedokonania wymaganej przedpłaty.  
 9. DAPO ma prawo wstrzymać wykonanie wszystkich lub niektórych Umów Sprzedaży zawartych z danym Kupującym, a także wstrzymać przyjęcie do realizacji nowych zamówień Kupującego, w razie powstania jakiejkolwiek zaległości w płatności wymagalnych faktur lub w razie przekroczenia ustalonego z danym Kupującym limitu kredytowego tj. limitu niewymagalnych wierzytelności DAPO wobec Kupującego powiększonego o wartość potwierdzonych zamówień.
 10. Kupujący upoważnia DAPO do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby upoważnionej do ich odbierania w imieniu Kupującego i do przesyłania ich na wskazany do korespondencji adres Kupującego.
 11. Za dzień otrzymania zapłaty uważa się dzień wpłynięcia środków pieniężnych na konto bankowe DAPO.    

V1. GWARANCJA

 1. DAPO udziela gwarancji na sprzedawane Urządzenia na warunkach określanych w karcie gwarancyjnej dołączanej do każdego Urządzenia.
 2. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec użytkowników Urządzeń z tytułu zgłaszanych przez nich roszczeń oraz za należyte i terminowe wykonanie wszelkich procedur gwarancyjnych. Kupujący odpowiedzialny jest za dokonanie na własny koszt napraw Urządzeń z wykorzystaniem części dostarczonych przez DAPO.
 3. Gwarancja udzielona przez DAPO nie obejmuje wad Urządzeń, które powstały po wydaniu Urządzeń Kupującemu, za które Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność. 
 4. W szczególności DAPO nie ponosi odpowiedzialności za zgodność Urządzeń z oczekiwaniami Kupującego lub użytkowników, za prawidłowość zamontowania Urządzeń w budynku czy pomieszczeniu docelowym oraz za nieprawidłowe dobranie Urządzenia do parametrów budynku lub pomieszczenia.
 5. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona. Odpowiedzialność odszkodowawcza DAPO z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do wartości sprzedanych Urządzeń. Ponadto DAPO nie jest odpowiedzialne za utracone przez Kupującego lub użytkownika Urządzeń korzyści.
 6. W przypadku wystawienia przez DAPO karty gwarancyjnej na Urządzenia, postanowienia zawarte w karcie gwarancyjnej uzupełniają postanowienia Ogólnych Warunków odnośnie zakresu gwarancji. W razie sprzeczności karty gwarancyjnej z Ogólnymi Warunkami, rozstrzyga treść karty gwarancyjnej, z wyjątkiem punktów 6.2 - 6.5, które obowiązują niezależnie od treści karty gwarancyjnej. 

VII. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

 1. DAPO zastrzega własność wszelkich Urządzeń aż do pełnego uiszczenia ceny przez Kupującego. Do tego czasu ryzyko utraty, uszkodzenia lub pomniejszenia wartości Urządzenia ponosi Kupujący.
 2. Kupujący z chwilą zawarcia Umowy przelewa na DAPO wszelkie roszczenia w stosunku do kontrahentów Kupującego, jakie powstaną z tytułu dalszej sprzedaży Urządzenia objętego zastrzeżeniem prawa własności.
 3. Jeżeli przed zapłatą ceny Kupujący przeniesie prawo własności na osobę trzecią, suma uzyskana z tego tytułu będzie w pierwszej kolejności przeznaczona na zaspokojenie roszczeń DAPO. Jeżeli sumy z tego tytułu nie da się odzyskać, Kupujący jest odpowiedzialny za wynikłą  stąd szkodę.    

VIII. INFORMACJE POUFNE

 1. DAPO może ujawniać Kupującemu informacje o charakterze poufnym. O ile DAPO nie wyrazi uprzednio zgody na piśmie, Kupujący nie będzie wykorzystywać ani ujawniać tego rodzaju informacji osobom trzecim. W szczególności, choć nie wyłącznie, za informacje poufne uważa się dane o udzielanych rabatach.
 2. Kupujący, który przy wykonywaniu Umowy posługuje się lub współpracuje z osobami trzecimi, zobowiązany jest do poinformowania tych osób o obowiązku zachowania tajemnicy w stosunku do informacji poufnych oraz skutecznego wyegzekwowania od nich obowiązku zachowania poufności w takim samym zakresie, w jakim obowiązek ten dotyczy Kupującego

IX. ZMIANY OGÓLNYCH WARUNKÓW

 1. Ogólne Warunki mogą być zmienione przez DAPO w każdym czasie. DAPO dołoży wszelkich starań, w szczególności poprzez ogłoszenie na swojej stronie internetowej, aby powiadomić Kupujących o zmianach w Ogólnych Warunkach. Wejście w życie zmienionych Ogólnych Warunków następuje z chwilą ogłoszenia na stronie internetowej www.daikin.pl oraz www.rotex.com.pl.
 2. Wszelkie zmiany Ogólnych Warunków nie dotyczą Umów Sprzedaży zawartych wcześniej, tj. przed wejściem w życie zmienionych Ogólnych Warunków.    

X. SIŁA WYŻSZA

 1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy Sprzedaży spowodowane przez siłę wyższą.
 2. Poprzez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nadzwyczajne, niezależne od danej Strony, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, także wówczas, gdy jego uniknięcie wymagałoby podjęcia działań, których koszty przewyższałyby możliwe do ocalenia korzyści; w szczególności za przypadki siły wyższej uważa się: wojnę, kataklizm naturalny jak trzęsienie ziemi lub powódź, eksplozję, pożar, strajk etc.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Strony zmierzać będą do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów związanych z interpretacją lub wykonaniem Umowy Sprzedaży. 
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd właściwy dla siedziby DAPO.  
 3. W sprawach nie uregulowanych w Ogólnych Warunkach stosuje się przepisy polskiego prawa.